PRIVACYVERKLARING

Stichting “Climbing the right tree” , gevestigd Kalmoes 18, Reeuwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting “Climbing the right tree” is een stichting met de missie om jonge mensen in Afrika een loopbaanperspectief te bieden door middel van informatietechnologie.

Voor de verwezenlijking van deze missie verwerkt STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” .

Deze privacyverklaring beschrijft hoe STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” omgaat met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwd en hoe u deze kunt inzien en aanpassen.

TOEPASSELIJKHEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • Door donateurs, relaties, vrijwilligers en sollicitanten verstrekte persoonlijke informatie en
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens een bijeenkomst of via onze website www.climbingtherighttree.org of de website van onze partnerorganisatie in Ghana www.maximnyansa.com wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u informatie materiaal opvraagt; wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger; wanneer u het contactformulier invult op de website of een email stuurt naar onze organisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, met uw toestemming, kunnen verwerken:

 • Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Betalingsgegevens zoals bank- en creditcard informatie.
 • Overige gegevens zoals geslacht, geboortedatum, IP-adres.Uw gegevens, inclusief financiële gegevens, worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” heeft een ANBI-status en is bezig met een CBF-erkenning voor goede doelen.

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.
 • Verwerking van donaties.
 • Toezending van aangevraagd informatie.
 • Inzet van vrijwilligers.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Andere doeleinden die we benoemen op het moment dat wij uw informatie verzamelen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u uw relatie met STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” wilt beëindigen of wanneer u niet langer wil dat wij uw informatie gebruiken voor bovenstaande doeleinden kunt u contact met ons opnemen via info@climbingtherighttree.org . Persoonlijke informatie wordt altijd op een veilige manier verwijderd of vernietigd binnen 5 werkdagen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” verkoopt onder geen beding uw persoonlijke informatie aan derden.

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld buiten Nederland.

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” is een partnerorganisatie van Maxim Nyansa IT Solutions Foundation, gevestigd in Ghana. De data die wij verzamelen kan verplaatst of opgeslagen worden op een locatie buiten de EU. Het kan ook verwerkt worden door medewerkers buiten de EU die voor ons of voor een van onze toeleveranciers werkzaam zijn. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze verplaatsing, opslag of verwerking.

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens beschermd worden in overeenstemming met de AVG en deze privacyverklaring.

COOKIES

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten geen gebruik van ‘cookies’.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat links naar andere websites waarvan de privacy praktijken kunnen verschillen van die van STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” . Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van die sites, is uw informatie onderworpen aan hun privacy beleid. We moedigen u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

SOCIAL MEDIA WIDGETS

Onze website bevat functies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, vastleggen welke pagina u op onze site bezoekt en een cookie instellen om de functie naar behoren te laten werken. Deze functies worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

AFMELDEN E-MAIL NIEUWSBRIEVEN OF ACTIENETWERKEN

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link in iedere e-mailnieuwsbrief.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@climbingtherighttree.org.

U kunt ook een verzoek indienen per brief, gericht aan de administratie van STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” [Kalmoes 18, 2811 EB REEUWIJK]. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer.

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGING

IJM neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

VRAGEN OVER PRIVACY BELEID

STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van STICHTING “CLIMBING THE RIGHT TREE” .
Deze versie is opgesteld in mei 2018.Als u vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op